حقوق و دستمزد 1400

حقوق و دستمزد سال 1400

مبلغ مزد روزانه : 885160ریال

حقوق پایه ماهیانه (30 روزه)

کمک هزینه عائله مندی ماهانه به ازای هر فرزند 2655495 ريال

اضافه کاری یک ساعت 169063 ريال

عیدی یک ماه : 4425825 ريال

کمک هزینه عائله مندی به ازای هر فرزند ماهانه 2655495 ريال

سنوات یک ماه: 2212912 ريال

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار: 6میلیون ريال

مسکن ماهانه :3000000 ريال