کد اقتصادی

کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی کد اقتصادی شماره ای است 12 رقمی که بر طبق قانون برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به تولید کالا و خدمات می پردازند وضع شده است. این کد جهت شناسایی شرکت در واحد مالیاتی استفاده می شود.بر این اساس، مطابق قانون مالیاتی تصویب شده،تمامی شرکت های ثبت شده ملزم به اخذ کد اقتصادی می باشند. اشخاص حقیقی بجای این کد ،کد ملی انها در سازمان امور مالیاتی ثبت و برمبنای ان شناسایی و مالیاتشان محاسبه میگردد.

مشاور مالی و مالیاتی شایسته